За Хува-Сан : информация относно състав, спецификации, основни предимства и приложения на този иновативен препарат

за Хува Сан

      100% екологичен;    100% ефективен;    100% биоразградим

Състав на Huwa-San:

 • Активно вещество: 49.0% ÷ 49.9% водороден пероксид (H2O2);
 • Стабилизатор: 0.026 ÷ 0.033% колоидно сребро;
 • ≈ 49.9960% вода (H2O).

 

Спецификации на Huwa-San:

 • Външен вид: прозрачна течност без цвят и мирис;
 • Плътност: 1,190 ÷ 1,198 кг/л при 15°C;
 • Температурен диапазон: 4 ÷ 95°C;
 • pH диапазон: 2 ÷ 12

 

За Хува-Сан и основните му предимства:

 • Висока ефективност срещу бактерии (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Enterococcus hirae), вируси (Adenovirus, Poliovirus, Morine,Norovirus, COVID-19, др.), дрожди (Candida albicans) и гъби (Aspergillus niger); В съответствие с EN 1276 / EN 1650 / EN 13697 / EN 14476;
 • Бактериите не могат да изградят резистентност срещу Huwa-San;
 • Няма цвят и мирис, не оставя следи;
 • Биоразградим : разпада се до вода и кислород (2H₂O₂ »»» 2H₂O + O₂);
 • Не е корозионен и е безопасен за най-често срещаните материали;
 • Не предизвиква дразнене на кожата, очите и дихателната система;
 • Не съдържа хлор или алкохол;
 • Отстранява биофилма и предотвратява повторното заразяване във водоснабдяването;
 • Без остатъци от вторични токсични продукти, които биха компрометирали качеството на крайния продукт.

 

За Хува-Сан и приложенията му:

 • Домашни птици/храна/опаковки за месо;
 • Напитки и млечни продукти;
 • В козметиката и болниците;
 • Басейни, Питейна вода и Отпадъчна вода;
 • Обществено здравеопазване;
 • Фармацията и Стоматологията;
 • Повърхности (сауни, SPA, басейни);
 • Напояване и земеделие;
 • Хотели;
 • Хранителна промишленост;

Условия за съхранение и срок на годност:

Съхранявайте продукта в запечатания контейнер при температура 10° ÷ 30°C в тъмно помещение. В затворената опаковка продуктът може да се съхранява най-малко 2 години.

Разрешение за предоставяне на пазара: №0306-5/13.11.2020 г.

Как работи Huwa-San:

за Хува-Сан

Среброто отделя електростатичност. Излишъкът от молекули на водороден пероксид се стабилизират около сребърните йони, донасяйки повече H2O2 молекули по контролиран начин до активното място (2). Образуваните хидроксални радикали проникват в клетъчната мембрана (3) и убиват ДНК-то и микроорганизмите. Излишъкът от водороден пероксид се рекомбинира около среброто, за да се повтори процесът. (4)

За Хува-Сан и ефективността му:

 • H2O2 в сравнение с колоидно сребро, произвежда синергичен ефект;
 • 30 ppm от H2O2 постига 90% редукция – 1 log редукция;
 • Комбинирания ефект (30 ppm H2O2 и 30 ppm сребро) постигат 99.999% – 5 log редукция – синергичен ефект;
 • Среброто: Стабилизира H2O2 (Ag ++ поддържа О–);
 • Среброто: Деактивира ензимите (микробна защитна система);
 • H2O2 :Образуване на силно реактивен свободен кислород и Хидроксалният радикал атакува биологичните цели.

Безопасност:

Преди да използвате продукта внимателно прочетете приложения информационен лист за безопасност. Вземете необходимите предпазни мерки и носете подходящи лични предпазни средства.

Предупреждения за опасност:

 • H302: Опасен при поглъщане.
 • H315: Причинява дразнене на кожата
 • H318: Причинява сериозно увреждане на очите.
 • H335: Може да причини дразнене на дихателните пътища
 • H412: Вреден за водните организми с дълготрайни ефекти

Предупреждения:

 • P261: Избягвайте да вдишвате прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P270: Не яжте, пийте или пушете, когато използвате този продукт
 • P280: Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/защита на очите/защита на лицето.
 • P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
 • P305+P351+P338: АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате и свалянето им е лесно. Продължете с изплакването.
 • P403+P233: Да се ​​съхранява на добре проветрено място. Съхранявайте контейнера плътно затворен.
 • P501: Изхвърляйте съдържанието/съда в съответствие с местните разпоредби.

За Хува-Сан и повече информация вижте информационния лист за безопасност на продукта.

История на Huwa-San

15
+

Години история и приложение

360
+

Доволни клиенти

47
+

Държави

16

Сертификата

Сертификати за качество

Call Now Button